Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Menu
Obsługiwane płatności
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Romana Śmieżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. AUTO ZYSK Roman Śmieżewski z siedzibą w Biesiekierzu 5a, za pośrednictwem sklepu internetowego autozysk.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Romana Śmieżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. AUTO ZYSK Roman Śmieżewski z siedzibą w Biesiekierzu 5a usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje


1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

b) Firmę kurierską

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym. 

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.


6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.


8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.


9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.


12. Sprzedawca - oznacza Romana Śmieżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. AUTO ZYSK Roman Śmieżewski z siedzibą w Biesiekierzu 5a (76-039), NIP: 6691117250, REGON: 330322998, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
e-mail: autozysk@home.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.


13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie autozysk.pl.


14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


§ 2 Postanowienia ogólne


1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do
Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie
w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za
pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako
zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie
Internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych
Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach
stosowanych w sieci Internet.
4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony
Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania
niezamówionej informacji handlowej.


§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego


1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność
Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami
zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem
postanowień §4 Regulaminu.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na
zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego
było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera
11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x768
pikseli.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu
korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
elektronicznej oraz linii telefonicznej.
6. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do
jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm
działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu
Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Sprzedawcy.
8. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu
Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne
wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu
prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.
9. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe
i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca
nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu
w jakiejkolwiek formie Hasła.


§ 4 Rejestracja


1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień
w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem
poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza
rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny
dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym
Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji
wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się
z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza
rejestracyjnego;
d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,
powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą
elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi
prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta
woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Klienta;
e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie
z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych
osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest
równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta
postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych
Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu
świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem
zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji,
informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim
przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych
osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub
przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców
współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej
Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,
zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta
i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za
wyjątkiem Loginu.
9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania
poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie
zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło
znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę,
z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji
Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując
odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym
korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści
zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku
zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci
zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających
do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży
Towarów.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7
(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem §5 ust.
3.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez
telefon w Dni Robocze w godz. 10 - 18 lub w sobotę w godz. 9 - 14.
4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest
zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym
Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU”
sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie
formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola
w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia
do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz
łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym
przez telefon wykorzystując do tego numer telefoniczny podany
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa
zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy w szczególności
nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie
Internetowej Sklepu oraz jego ilość. Następnie, po skompletowaniu
całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę
płatności. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia
przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej
wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu
Dostawy. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest również do podania aktywnego
adresu poczty elektronicznej.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy
oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez
Klienta zamówienia.
8. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 6.
9. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta,
jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak
Towaru w Sklepie Internetowym, w tym gdy zakup Towarów od
dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym
na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą
elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
10. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn,
o których mowa w §5 ust. 9, Sprzedawca może zaproponować
Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta
zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest
możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta
zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim
nie jest ona możliwa);
c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji
zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa
(wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana
zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem
zamówienia).
11. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze:
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych
polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych,
jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
12. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru
zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania
zamówienia przez Klienta.
13. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest
każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru
formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
14. Klientom składającym zamówienia w Sklepie Internetowym przez
telefon, informacja na temat całkowitej wartości zamówienia
podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po
skompletowaniu całości zamówienia i dokonaniu przez Klienta
wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności zgodnie z §5
ust. 5.
15. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze
Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie
w biurze Sprzedawcy);
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka
zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
d) kartą płatniczą lub ePrzelewem, które są obsługiwane przez
eCard S.A. z siedzibą w Warszawie:
a. karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro,
MasterCard Electronic;
b. ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać
z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24,
Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO,
Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank,
MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem,
Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS
Wschowa, Płać z Plus Bank, Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank
Polska S.A., Przelew z Volkswagen Bank direct.
W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę
informacji z systemu eCard S.A. o dokonaniu płatności przez
Klienta.
e) system płatności ratalnych "e-Raty Santander Consumer Finanse",
obsługiwany przez Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (w tym przypadku realizacja zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od
Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu
płatności za zamówiony Towar);
16. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za
część zamówienia przy odbiorze.
17. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres
poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie
przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć
zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części
zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze
VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do
zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem
przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu
realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części
zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry,
zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14
(czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady
zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.
18. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu
informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do
realizacji zamówienia.
19. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
20. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki
przez Sprzedawcę.
21. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy.
22. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
23. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz.
10 - 18 lub w sobotę, w godz. 9 - 14, po wcześniejszym ustaleniu
terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Strona 9/18
24. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy,
zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
25. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną
lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt
Dostawy.


§ 6 Reklamacje


1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową
w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem
przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do
zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru
z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do
reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie
dalszego postępowania.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub
dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem
zakupu i kartą gwarancyjną. Po kontakcie ze sprzedawcą, reklamowany Towar należy dostarczyć
lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi najniższe
udokumentowane koszty przesyłki.
Dodatkowo Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za
pośrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym
dla Klienta terminie, odbierze reklamowany Towar celem dostarczenia
do Sprzedawcy.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca
naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na
pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na
znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta,
obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od
umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14
(czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony
zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem
z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu
reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis
zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela
odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany
w zgłoszeniu reklamacji.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 7 Rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli
składające się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane,
poprzez:
a) bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub
telefonicznie;
b) samodzielnie anulując zamówienie z wykorzystaniem Konta
Klienta (dotyczy Klientów zarejestrowanych).


2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez
podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest
przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest
uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu
zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
(czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie
niezmienionym na koszt kupującego, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu.

Koszt odesłania towaru w ramach odstąpienia od umowy pokrywa Kupujący. Konsument odpowiada za wszystkie zmiany wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (zgodnie z art.14 ust.2 dyrektywy 2011/83). W związku z tym prosimy o właściwe obchodzenie się z produktem i jego opakowaniem do momentu podjęcia decyzji o zachowaniu produktu, aby nie zmniejszać jego wartości rynkowej w przypadku odstąpienia od umowy. Zwracając towar proszę dołączyć paragon lub ksero kopię faktury zakupu.

 

Zwrotu można dokonać przykładowo:
a) bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 10 -
18 lub w sobotę w godz. 9 - 14 lub
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na
adres Sprzedawcy.
4. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat,
należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
5. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy,
niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.


§ 8 Zwrot należności


1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14
(czternaście) dni w przypadku:
a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia
opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku
zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego
Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;
c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku
uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.
2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej
zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje
zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za
pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu
z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta
do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego.
b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze
osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy
Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po
uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu
oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do
przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
c) w przypadku zapłaty „z góry” poprzez ePrzelew z wykorzystaniem
systemu płatności elektronicznych ecard.pl, Sprzedawca dokonuje
zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim
wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do
przelewu bankowego.
d) w przypadku zapłaty „z góry” poprzez kartę płatniczą
z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych ecard.pl,
Sprzedawca dokonuje zwrotu należności bezpośrednio na kartę
płatniczą, którą Klient dokonał płatności.
e) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu
ratalnego eRaty Santander Consumer Finanse, Sprzedawca
dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za
pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu
z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta
do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności
lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta
na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania,
o których mowa w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy
wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie
niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca
wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub
dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych
danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku,
niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.


§ 9 Usługi nieodpłatne


1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:
a) Prowadzenie Konta Klienta;
b) Newsletter;
c) Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;
d) Poleć znajomemu;
2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy
dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu
Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas
Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym
lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym
celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres
poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej
zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie
Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do
wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,
w szczególności:
a) informację o nadawcy;
b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi
nieodpłatnej Newsletter.
8. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na
wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie
Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
9. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez
Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego,
wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru.
Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być
przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć
znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres
e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie
może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż
polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub
innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem
odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do
Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
12. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń
wybranych produktów znajomym Klienta.
13. Klient, który dokonał rejestracji może samodzielnie usunąć Konto
Klienta lub zgłosić takie żądanie Sprzedawcy, przy czym w przypadku
zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może
ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta
przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej
Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez
okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę
zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany
przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 10 Odpowiedzialność


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów
zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
Strona 14/18
ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia
szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną,
jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności
operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy
telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi
jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za
działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi
świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie
tych usług powierza.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub
utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające
z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę
przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie
(niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak,
jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie
jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub
przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód
spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów,
w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego
w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub
Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin
oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 11 Dane osobowe i pliki „Cookies”
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych
Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach
świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub
w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na
podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie
w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych
w Regulaminie.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest
przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu
dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych
w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację
i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację
zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez
Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta
Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych,
jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy
lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych
osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub
instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na
wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu,
w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
9. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe
Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie
eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, jeżeli Klient dokonał wyboru
płatności poprzez system płatności ecard.pl.
10. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe
Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie
Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu jeżeli
Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności e-Raty
Santander Consumer Finanse.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze
Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych
zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie
dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają
danych osobowych Klientów.
12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu,
zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym
urządzenia końcowego Klienta.
13. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie stron
Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych
Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
14. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznym.
15. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje,
że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.


§ 12 Rozwiązanie umowy


(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed
rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania
usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji
na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy
z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia
woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji.


§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu


1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu
Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy
Sklepu Internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
stron Sklepu Internetowego.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy
Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę
na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie
Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie
tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co
najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający
Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez
nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie
zmian Regulaminu.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej
nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient
posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7
(siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak
akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami
§12.
5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu,
który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,
strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem
właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie
niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.12.2014.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl